SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení" nebo "GDPR")

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost ERDE Europe s. r. o. se sídlem Při Majeri 646/27, 900 55 Lozorno, IČO: 50 407 406, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č .: 112827 / B (dále jako "provozovatel") zpracovávala Vaše osobní údaje podle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Provozovatel bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami provozovatele, konkrétně s přihlášením se k odběru komerční komunikace elektronickou poštou (tzv. Newsletter). Provozovatel bude zpracovávat především jméno, příjmení a e-mail.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Provozovatel bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání marketingových materiálů, pozvánek na akce, nabídek a informací o produktech, službách, akcích a souvisejícího výzkumu trhu ve formě elektronické pošty, tzv. novinek (newsletterů). Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, na kterých odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osoby s přístupem k osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze provozovatel, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména poskytovatelé úložiště dat. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům pouze po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude potřebné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje provozovatele

Provozovatele můžete kontaktovat na email: info@kremkrem.cz či písemně na adrese provozu provozovatele (Při Majeri 646/27, 900 55 Lozorno). Provozovatel je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti s cílem zamezit neoprávněnému přístupu k osobním údajům.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Provozovatel bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem zasílání marketingových materiálů, pozvánek na akce, nabídek a informací o produktech, službách, akcích a souvisejícího výzkumu trhu ve formě tzv. newsletterů, po dobu 10 let od zaslání emailového newsletteru zasílaného naší společností, či navštívení akce organizované naší společností, pokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělen souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@kremkrem.sk nebo přímo stisknutím možnosti "Odhlásit z odebírání", která se nachází na závěr každého newsletteru. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které provozovatel zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Následky neposkytnutí osobních údajů.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Avšak pokud osobní údaje provozovateli neposkytnete, nebude Vám moci posílat newsletter, ke kterému se přihlašujete. Je však zcela na Vašem zvážení, zda chcete tato oznámení odebírat, nebo ne.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů a další informace pro Vás jsou uvedeny v Podmínkách ochrany soukromí.

Podmínky ochrany soukromí

 

Ochrana osobních údajů našich zákazníků a jiných fyzických osob je pro nás důležitá. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při poskytování zboží a služeb osobní údaje v rámci společnosti ERDE Europe s. r. o., se sídlem Při Majeri 646/27, 900 55 Lozorno, IČO: 50 407 406, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III,, oddíl: Sro, vložka č .: 112827 / B (dále jen "My"). Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete náš kontaktovat telefonicky na +421 (0) 910 619 061, e-mailem na info@kremkrem.cz nebo poštou na adresu našeho sídla.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ( "GDPR"), které upravuje i Vaše práva jako subjektu údajů [1] těmi ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují, jakož i dalšími předpisy .

 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména proto, abychom mohli:

- poskytovat zboží a služby našim zákazníkům;

- plnit různé zákonné a smluvní povinnosti; a

- chránit oprávněné zájmy nás, našich zákazníků a jiných osob.

 

Na jaké účely a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

Účel spracúvania osobných údajov

Právní základ

Sovisející právní předpisy

Prodej zboží a poskytování služeb v rámci předmětu podnikání

Článek 6 ods. 1 písm. c) GDPR,

Občanský zákoník, obchodní zákoník

Plnění povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů

Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR a § 78 Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů

Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Účely týkající se ochrany oprávněných zájmů

Článek 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Zasílání marketingových materiálů, pozvánek na akce, nabídek a informací o produktech, službách, akcích a souvisejícího výzkumu trhu ve formě elektronické pošty, tzv. newsletterů

Článek 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Zákon o elektronických komunikacích, Zákon o reklamě, Zákon o elektronickém obchodu

Archivní účely, účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo statistické účely

Článek 89 ods. 1 GDPR

Ve vztahu k archivaci ve veřejném zájmu Zákon o archivech

Personalistika a mzdy

Článek 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR ve spojení s článkem 9 odst. 2 písm. b) GPDR

Zákoník práce, § 78 odst. 5 Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů, další předpisy v oblasti pracovního práva včetně zákon o sociálním pojištění, zákon o starobním důchodovém spoření, zákon o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Účtovné a daňové účely

Článek 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Zvláštní zákony v oblasti účetnictví a správy daní

Vyřizování žádostí dotčených osob

Článek 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Články 12 až 22 GDPR, článek 33 a 34 GDPR

 

Jaké oprávněné zájmy sledujeme při zpracovávání osobních údajů?

Pokud se zpracování zakládá na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, naše oprávněné zájmy jsou uskutečňovat naše podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců, zákazníků a společníků, jde zejména o zpracování osobních údajů pro účely vymáhání našich nároků.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje našich zákazníků a jiných fyzických osob zpřístupňujeme pouze v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce údajů našim zaměstnancům, členům statutárního orgánu, našim účetním, právním, a jiným poradcům, doručovacím služebám / kurýrní společnosti a poskytovatelům cloudových služeb, včetně zaměstnanců těchto osob .

Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?

Přeshraniční přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko) nezamýšlíme. Využíváme bezpečné cloudové služby ověřeného poskytovatele se servery umístěnými v jurisdikci EU.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme nejvíce, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají. Vaše osobní údaje za účelem zasílání tzv. newsletterů, uchováváme po dobu 10 let od zaslání emailového newsletteru zasílaného naší společností, či navštívení akce organizované naší společností, pokud tento souhlas neodvoláte.

Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání Vašich osobních údajů dobrovolné. Osobní údaje o našich zákaznících můžeme získávat i z veřejně dostupných zdrojů.

Jaká práva máte jako dotyčná osoba?

Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Bez ohledu na to máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování.

Jako zákazník máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům a právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, nebo právo namítat proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zpracování osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Hraničná 12. 820 07, Bratislava 27.

Co jsou soubory Cookies?

Webová stránka společnosti ERDE Europe s. r. o. (www.kremkrem.cz) používají cookies. Soubory cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítači prostřednictvím internetového prohlížeče. ID cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím mohou být internetové stránky a servery přiřazené ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverem rozlišit jednotlivé prohlížeče dotčených osob od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Specifický internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie. Použitím cookies, ERDE Europe s. r. o. může poskytnout uživatelům této webové stránky více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení souborů cookies nebyly možné. Prostřednictvím souboru cookie mohou být informace a nabídky na naší stránce optimalizované s ohledem na uživatele. Soubory cookies umožňují, jak jsme již uvedli, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webových stránek, který používá soubory cookies, např. nemusí zadávat přístupové údaje při každém přístupu na webové stránky, protože je převzala webová stránka a cookie je tak uložena v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupní košík v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje údaje, které zákazník umístil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Můžete kdykoliv zabránit nastavení cookies prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče a může tak trvale odmítnout nastavení cookies. Kromě toho již nastavené cookies mohou být kdykoli vymazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech oblíbených internetových prohlížečích. Pokud si deaktivujete nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, ne všechny funkce naší webové stránky mohou být zcela použitelné. 

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný na uzavření smlouvy, zda je dotyčná osoba povinna poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů.

Vysvětlujeme, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (například daňovými předpisy) nebo může vyplývat i ze smluvních ustanovení (například informace o smluvním partnerovi). Pokud je třeba uzavřít smlouvu, např. kupní smlouvu, dotyčná osoba nám poskytne její osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Dotyčná osoba je například povinná poskytnout nám její osobní údaje při uzavření smlouvy s naší společností. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s dotyčnou osobou by nemohla být uzavřena. Než dotyčná osoba poskytne osobní údaje, může kontaktovat zaměstnance naší společnosti. Zaměstnanec naší společnosti objasní dotčené osobě, zda je poskytnutí osobních údajů požadované zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů. 

Změny podmínek ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, se změníme tyto podmínky podstatným způsobem tuto změnu Vám dáme do pozornosti např. obecným oznámením na těchto stránkách nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.

 

[1] Viz čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN