Obchodní podmínky

  1. Prodávající

   Provozovatelem, majitelem a prodávajícím internetového obchodu www.kremkrem.cz je společnost ERDE Europe s. r. o.

   

  Adresa společnosti:

  ERDE Europe s. r. o.

  Pri Majeri 646/27

  900 55 Lozorno, Slovenská republika

  IČO: 50 407 406 (registration number)

  DIČ: 2120319410 (Tax ID)

  IČ DPH: SK2120319410 (VAT ID)

  IBAN: CZ16 2010 0000 0029 0198 8959

  BIC: FIOBCZPPXXX (swift / bic code)

  Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, vložka číslo: 112827/B

   

  1. Prodávající se zavazuje

  Dodat správný druh a množství zboží na základě objednávky zákazníka v dohodnuté kvalitě a ceně (jak bylo uvedeno v době objednávky), vystavit doklad o koupi, zabalit a odeslat zboží.

   

  1. Kupující se zavazuje

  Převzít zakoupené, resp. objednané zboží a zaplatit za něj. Při platbě na dobírku se zákazník zavazuje uhradit dohodnutou sumu při doručení zboží. V případě neuhrazení dohodnuté částky na dobírku bere zákazník na vědomí, že dodavatel si bude vymáhat náklady spojené s neúspěšnou dodávkou, a to minimálně částku 400 Kč.

   

  1. Objednávání, nákup a dostupnost zboží

  4.1 Zboží je možné objednat prostřednictvím našeho internetového obchodu www.kremkrem.cz

  4.2 Všechny ceny jsou uvedeny dle platné legislativy ČR.

  4.3 Po vytvoření objednávky vám zašleme e-mail, kterým potvrdíme vaši objednávku a její dostupnost. Pokud bude některé zboží vyprodáno, nedostupné, nebo na cestě na náš sklad, budeme vás o tom informovat. Bude vám nabídnuta adekvátní náhrada a příslušná cena. Pokud bude možné dané zboží doobjednat, budeme Vás informovat o čase doručení a ceně.

  4.4 Zboží zasíláme prostřednictvím GLS anebo Zásilkovny. Zásilky se zpracovávají pouze během pracovních dnů a jsou předány kurýrovi obvykle během 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud je požadované zboží na skladě.

  4.5 Zboží je při přepravě bezpečně zabalené a je pojištěné kurýrní službou.

   

  1. Minimální množství

  Minimální množství pro platnou objednávku je 1 kus.

   

  1. Cena zboží

  6.1. Společnost ERDE Europe s. r. o. je plátcem DPH a všechny zákonné náležitosti byly zaplaceny při nákupu zboží.

  6.2. Ceny uvedené na naší internetové stránce obchodu www.kremkrem.cz jsou platné v době objednání zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou až připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením dobírky.

  6.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

   

  1. Platba za zboží

  Způsob platby si vyberete na stránce www.kremkrem.cz

  Platbu je možné zrealizovat následujícími způsoby:

  • Bezhotovostní bankovní převod na účet (po zaslání platebních údajů)
  • Platba kartou přec ComGate na stránce www.kremkrem.cz
  • Dobírka

  1. Zrušení objednávky (Storno)

  Objednávku lze zrušit do 2 hodin od přijetí potvrzujícího e-mailu z naší stránky, že byla objednávka přijata, a to výlučně písemnou formou e-mailem na adresu: info@kremkrem.cz, přičemž nám poskytnete identifikační údaje, abychom věděli objednávku správně identifikovat. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku později, je prodávajícímu povinen uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako například balné či náklady spojené s doručením objednávky).

   

  1. Ochrana osobních údajů

  Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím v rámci objednávky zboží či registrace prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen "GDPR"). Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů na https://kremkrem.cz/ochrana-osobnich-udaju

   

  1. Prodávající nenese odpovědnost

  Prodávající nenese odpovědnost za překážky dodání zboží, které vzniknou zaviněním vyšší moci tzv. vis major (přírodní katastrofa, válka, stávka, nouzový stav apod.).

   

  1. Reklamace a  Alternativní řešení sporů

  11.1. Reklamace musí být uplatňována písemnou formou e-mailem na adresu: info@kremkrem.cz.

  11.2. Pokud kupující prokáže, že mu bylo doručeno nesprávné zboží nebo zakoupené zboží mu bylo dodáno ve špatné kvalitě nebo jiném množství, má nárok na bezplatnou výměnu zboží nebo vrácení peněz. Kupující nese náklady na vrácení reklamovaného zboží prodejci www.kremkrem.cz. Prodávající v tomto případě nevrací kupujícímu cenu za první přepravu. Pokud nastala chyba na straně prodejce, cena za první přepravu bude zohledněna při reklamaci.

  11.3. Pokud není spotřebitel spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se s námitkou na prodávajícího s žádostí o nápravu e-mailem na adresu info@kremkrem.cz. Pokud prodávající posoudí tuto námitku spotřebitele zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt ARS") podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů v platném znění (dále jen "zákon o ARS"). Subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona o ARS, jejichž seznam vede příslušný státní orgán Ministerstvo hospodářství SR [1]. Návrh může být podán spotřebitelům podle § 12 zákona o ARS.

  11.4. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč s DPH. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 130 Kč s DPH.

   

  1. Poučení o právu kupujícího odstoupit od smlouvy

  12.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne:

  1. a) kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží;
  2. b) kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, který byl dodán jako poslední, pokud se zboží objednané v jedné objednávce dodávají odděleně;
  3. c) kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme poslední díl nebo kus, jestliže dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů;
  4. d) kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme první dodané zboží jestliže se zboží dodává opakovaně během vymezeného období.

  12.2. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující informuje o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresy prodávajícího uvedeno výše. Pro tento účel může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Kupující může vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy.

  12.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

  12.4. Po odstoupení od smlouvy budou kupujícímu vráceny všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména cena včetně nákladů na doručení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který má v nabídce prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámeno odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

   12.5. Platba za zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Kupující zašle zboží zpět nebo jej přinese na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující.

  12.6. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

  12.7. Pokud kupující požádal o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, má povinnost uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy prodávajícímu oznámil rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

  12.8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen "Zákon č. 102/2014 CFU"), zejména:

  - prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

  - ostatní případy jsou uvedeny v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014. CFU

   

  1. Záruka a správné skladování produktů

  13.1 Na každé prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba, pokud u zboží (na obalech) není uvedeno jinak. Data spotřeby jsou uvedeny na obalech jednotlivých produktů.

  Záruku poskytujeme pouze v případě dodržení skladovacích podmínek uvedených níže. Prodávající může odmítnout reklamaci, pokud reklamovaná vada zboží může být způsobena nesprávným skladováním u zákazníka.

  13.2 Kupující je povinen uchovávat zakoupené zboží podle instrukcí výrobce nebo způsobem obvyklým a přiměřeným pro daný druh zboží.

  13.3 Obecně je doporučeno kosmetické výrobky uchovávat v suchém, chladném a tmavém místě.

   

  1. Závěrečná ustanovení

  14.1 Podle zákona č. 128/2002 Sb. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele je obecným orgánem kontroly vnitřního trhu Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava.

   

  14.2 Tyto obchodní podmínky a právní řád České republiky se vztahují na všechny kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetové stránky našeho internetového obchodu www.kremkrem.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

  14.3 Vyhrazujeme si právo na změnu těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky nebo její změny jsou platné a účinné od jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího.

  14.4 Povinnost písemného oznámení změny v těchto obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce našeho internetového obchodu.

  14.5 Zasláním objednávky potvrzujete, že jste si tyto obchodní podmínky přečetli a v celém rozsahu s nimi souhlasíte.

  14.6 Celý obsah stránky kremkrem.cz podléhá ochraně podle autorského zákona SR. Jakékoliv používání obsahu, nebo šíření jeho části, není dovoleno.

   

  Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023.

   

  Příloha:

   

  VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  (Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

   

   

  podle ustanovení § 7 a násl. zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku

  nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů v platném znění.

   

  Kupující: Jméno a příjmení: ............................................ .................................................. .....

                    Ulice a číslo: .............................................. .................................................. ..............

                    Město: ........................................

                    PSČ: ..........................................

                    E-mail: .......................................

                    Kontakt: .....................................

   

   

  Prodávající: ERDE Europe s. r. o. se sídlem Při Majeri 646/27, 900 55 Lozorno, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č .: 112827 / B

  IČO: 50 407 406, Tel. +420 731 067 031, e-mail: info@kremkrem.cz

   

  Tímto oznamuji (e), že odstupuji (e) od uzavřené smlouvy na konkrétní zboží:

   

  Datum objednání zboží dne: .............................................

  Datum doručení (přijetí zboží): .........................................

  Číslo faktury: ............................................... .........................

   

  Žádám o vrácení hodnoty faktury: ......................................

  Sumu žádám vrátit na účet: IBAN a SWIFT ......................................... .............................................

   

  Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení jsem povinen (á) zaslat zboží prodávajícímu.

   

  Datum: ............................. Podpis: ................. ............

   

  [1] Seznam subjektů ARS je dostupný na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov